FINAPLAN
Uw Financieel Adviseur Binnen Handbereik

Privacyverklaring Finaplan B.V.
Finaplan B.V. respecteert uw privacy en in deze verklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt en met wie wij deze gegevens delen

Uw toestemming
Uw persoonsgegevens mogen volgens de wet alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is, een wettelijke grondslag. Dit mag alleen wanneer u toestemming heeft verleend. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u toestemming aan Finaplan B.V. voor het verwerken van uw gegevens.

Doel gegevensverzameling
Finaplan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen optreden als uw adviseur en bemiddelaar met één of meerdere verzekeraars en serviceproviders voor uw financiële producten. 

Verwerken van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens als:
·     U contact met ons opneemt en daarbij gegevens verstrekt
·     U uw gegevens via onze website verstrekt
·     U een offerte bij ons aanvraagt
·     U een overeenkomst met ons aangaat
·     Wij voor u een overeenkomst uitvoeren of een financieel product    beheren
·     Wij moeten voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, o.a. verificatie identiteit

Welke persoonsgegevens worden door Finaplan B.V. verwerkt
Voor onze dienstverlening kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
·     Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
·     Geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat
·     Uw IBAN
·     Uw elders lopende verzekeringen of spaarrekeningen
·     Geldig legitimatiebewijs
·     Strafrechtelijk verleden
·     Overige gegevens die nodig zijn bij het aanvragen van een offerte/verzekering
·     Overige gegevens die nodig zijn bij het melden van een schadeclaim
·     Gegevens die u anderszins aan ons verstrekt
·     Gegevens van derden (uw partner, kinderen, medeverzekerden of gegevens van personen in geval van noodsituaties) door u aan ons verstrekt. Wij gaan ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door Finaplan B.V.   

Bewaartermijnen
Finaplan B.V. bewaart uw gegevens zolang u relatie van ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke wettelijke bepalingen dient Finaplan B.V. uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Na afloop van de bewaartermijnen zal Finaplan B.V. de gegevens verwijderen.

Verstrekking aan derden
Finaplan B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het aanvragen van een offerte, voor het uitvoeren van een overeenkomst, voor schadebehandeling en voor een wettelijke verplichting. Er wordt, indien vereist, een verwerkersovereenkomst opgesteld met alle partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens. U moet hierbij denken aan:
·     Schadeherstellers
·     Verzekeraars
·     Serviceproviders
·     Overheid en toezichthouders
·     Onze Accountant voor het uitvoeren van controles
·     Instellingen die op grond van wettelijke verplichtingen geïnformeerd moeten worden
·     Leveranciers van softwareapplicaties
·     Leveranciers van webhosting en e-mailpakketten

Juistheid van de persoonsgegevens
Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Sites van derden
Finaplan B.V. kan ook links aanbieden naar websites die niet door Finaplan B.V. worden beheerd. Deze websites worden niet door Finaplan B.V. gecontroleerd en Finaplan B.V. is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of inhoud van deze externe websites.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met trekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat de u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Finaplan B.V., horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarvoor contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder “Autoriteit Persoonsgegevens” als u vermoedt dat wij u persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens, die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens, die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens, die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot u de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens, die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Finaplan B.V. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw bezwaarschrift. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Beveiligingsniveau
Finaplan B.V. streeft ernaar de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik kan er sprake zijn van een datalek. 
Wij verzoeken u dit te melden aan onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van websites wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij maken geen gebruik van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Vandaar dat u geen mededeling ontvangt wanneer u onze website bezoekt.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Contactpersoon voor privacyzaken
J.F.G. Meesters, Frits
Telefoon: +31 6 50238774
Mail: info@finaplan.nl

Contactgegevens Finaplan B.V.
Finaplan B.V.
Hof van Florence 13
7007 KA Doetinchem
Telefoon: +31 6 50238774
Mail: info@finaplan.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te actualiseren. Zodra dit gebeurt werken wij de wijzigingsdatum bij. Wij zullen u hierover op verschillende manieren hierover informeren, onder andere door de herziende privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. Het verdient aanbeveling om dit privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop Finaplan B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is op 5 september 2019 vernieuwd.